ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး

ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ ဢၼ်ပႃရၵူ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ထမ်းမသႃမိ ၶမ်းမၢႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တေပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 69 ပီ ။ ဝၼ်းတီႈ 07/02/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် တေပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ တီႈပွၵ်ႉၽရႃးၶၢဝ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပႃရၵူ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ထမ်းမသႃမိ ၶမ်းမၢႆ ဢွၼ်ႁူဝ် […]

Read more