ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶမိူင်းထႆးမႃးၽႅဝ်တီႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ

ၽရႃႉၽူမ်းၿၼ်းၻိတ်ႇ  ဝတ်ႉပယူးရဝူင်းသႃဝၢသ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်  မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း   ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶမိူင်းထႆးလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၼရိၼ်တ သႅင်ႁိူင်း ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ်လုမ်း ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ     ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်   ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ  ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁၢႆးႁူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သႅမ်ႇမၼိူဝ်ႇလႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး  ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ထမ်ႇမသႃႇမိ  ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆဢေႃႈ။

Read more