သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆး တေမိူဝ်းၸွႆႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီ:

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸိုင်ထႆးတေမိူဝ်းၸွႆႈၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တီႈတူၼ်ႈတီး ၼႆလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆး တေမိူဝ်းၸွႆႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီ

Read more