ပၢင်ပွႆးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢိင်ႇတႃႇၸႃႇရ ဝတ်ႉမိူင်းယေႃ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ၽဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ ပီ 2016 ၼၼ်ႉသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်ႈ သတ်ႉထႃးပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းယေႃ လႄႈ သတ်ႉထႃးတီႈၸမ်တီႈၵႆ တင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈ 1ႇ000 ၵေႃႉပၢႆ   လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢိင်ႇတႃႇၸႃႇရ    ၵမ်ႈၼမ်ႁွင်ႉၸဝ်ႈသြႃႇပီး   ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉမိူင်းယေႃ  ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ

Read more