လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶထႆးတေ လိူၵ်ႈၵဵပ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 12

  ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 27  လိူၼ်ၽဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ  2016  လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶၸိုင်ႈထႆး  တေလိူၵ်ႈၵဵပ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ  ပွၵ်ႈၵမ်း(12)   ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း    ဢၼ်မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶ  ၸိုင်ႈထႆးလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ

Read more