ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ထႃပၼၵွင်းမူးၼၢင်းၵိၼ်ပူ ဝဵင်းပၢင်လူင်

9.2.2016 ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁူမ်ႈလူၺ်းၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃမိ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၶဝ်လၢႆၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈပႃးတၵ်ႈၵႃႇသတ်ႈထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈၸမ် တီႈၵႆ မႃးႁူမ်ႈႁဵတ်းတၢင်းလီ ထႃႇပၼႃႇ ၵွင်းမူးၼၢင်းၵိၼ်ပူ  ဢွင်ႈတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ   ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႈ  ၸင်ႇလႆႈမဵတ်ႈတႃႇ ဢဝ်တင်းၶေႃႈသင်ႇသွၼ်

ထမ်းမၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းသေ  သွၼ်ပၼ်တမ်ႈတီႈတၵ်ၵႃႇသတ်ႈထႃးပီႈၼွင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ဢိၵ်ႇပႃးတၵ်ႈၵႃႇၼႂ်းပၢင်ပွႆးထႃႇပၼႃႇၵွင်းမူးၼၢင်းၵိၼ်ပူၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

59

ပိုၼ်းပဵၼ်မႃးလွင်ႈထႃႇပၼႃႇၵွင်းမူးၼၢင်းၵိၼ်ပူၼႆႉ  မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈၵျၢင်ႉၵမ် ၽႃႇဝၼႃႇယူႉႁင်းမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ပေႃႇမႃး ၼႂ်းၼိမိတ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈၼႆ  ၸင်ႇလႆပူင်သင်ႇတမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ၼမ်ႉလၼ်ႈ  ႁႂ်ႈဢွၼ်ဢဝ်တၵ်ႈၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉပၢင်လူင် ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇသွၵ်ႈႁႃ  ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၼိမိတ် ၼၼ်ႉဝႃႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးၵွင်းမူးၼၢင်းၵိၼ်ပူဝႆႉယူႇ၊    ၸင်ႇလႆႈႁူပ်ႉႁၼ်သၢၵ်ႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ   ၸင်ႇၶိုၼ်းမေးၵေႃႉၵုမ်းလုမ်းလႃး ၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းတေလႆႈဝႆႈသႃပူႇၸေႃႇၼႆယဝ်ႉ။

598

64

Leave a Reply

Your email address will not be published.

− 2 = 1