Opening The Shan State Buddhist University

ဝၼ်းထိ 7-2-2016 ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆးႁဝ်းလႄႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆး လႆႈတေႃႇသူႈတိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်း  ဝၢၼ်ႈမိူင်း တီႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶႂၢၵ်ႈမိူင်းၶဝ်သေ  လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် တႃႇတေႇတင်ႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် တင်းၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၵႂႃႇမိူဝ်းဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ၽဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ ပီ 1947 ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸင်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်းဝၼ်းထိ 7 ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

81-

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈဝၼ်းထိ 7  လိူၼ်ၽဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႇရီႇၼႆႉ သေ  ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ   ထမ်ႇမသႃႇမိ ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉ ဢွၵ်ႇသၾိူတ်ႉပုတ်ႉတဝိႁႃရ  မိူင်း ဢဵင်းၵလဵတ်ႈ   ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ  လႆႈပိုတ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တင်းၽၢႆႇသင်ႇၶႃႇ ၽၢႆႇၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်    မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်  တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၵုမႃရ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်သင်ႇၶမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၺႃႇၼိသ်သရ သီႇတၵူႇသယႃႇတေႃႇ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၼၼ်ႇတမႃႇလႃႇၽိဝမ်ႇသ ၊ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် မုၼိၼ်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး ၊ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႈ မိူင်းၽူင်း။84-

ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၸမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈၶုၼ်းၽရႃႉပရမ်ႇမႃႇပၼ်ႇတိတ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင် ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶမိူင်းထႆး၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်းသဝႆ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃး ၊ ၸဝ်ႈၶုၼ်းသၵ်ၵယဝိသုတ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇမူင်းၵုတ်ႇ၊ ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈပၢႆးမေႃလၢႆလၢႆမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်း ဢိၼ်းတိယႃ၊ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊မိူင်းသိရိလင်ႇၵႃႇ။

87

ၽၢႆႇၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸမ်ႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ  ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း  တင်းမႄးၼၢင်း မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ၼၢင်းသူၺ်ႇမူင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းသႃႇသၼႃႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢူးၸူဝ်းဝိၼ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈမႄးၼၢင်းလုၵ်ႈၼွင်ႇပွင်ႈပၢႆ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ပီးၼွင်ႉ တီႈၸမ် တီၵႆ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ်ႉ။

89

ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶမိူင်းတႆးၼႆႉ တင်းယူႇတီႈ ပွၵ်ႉၽယႃးၶၢဝ်၊ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊  ၸုမ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁၢင်ႈ မွၵ်ႇၼွၼ်းၶိူဝ်း   ၵူင်ႉငေႃးၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ဢုမ်ႈဢဝ် မၢၵ်ႇလေႃႉထမ်ႇမၸၢၵ်ႈ ဢၼ်မီႈတီႈပွင်ႇၼႂ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ  ဝႃႈပဵၼ်ၶေႃႈသင်ႇၵႂၢမ်းသွၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႆႈႁိူဝ်ႈႁိူင်း  ပိူင်းသႂ် ပၼ်ႇၵႂႃႇၵူႈတီႈၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုတ်ႈဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ငၢႆးၼင်ႇမၢၵ်ႇလေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊  ၼိူဝ်   ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇလေႃႉထမ်ႇမၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉမီး  ၶေႃႈၵႂၢမ်းပဵၼ်ၽႃႇသႃႇပႃႇလိ ဝႃႈ “ၽႃႇသယေ ၸေႃးၻယေ ꩪမ်မမ်”  ပႃႈတႂ်ႈ ၼႂ်း ၵၢင်မွၵ်ႇၼွၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပွင်ႇပႃႇလိၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ႁၢင်ႈမွၵ်ႇၼွၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်လၢတ်ႈၼႄပၼ်တီႈပွင်ႇ တၢင်းႁၢင်ႈလီ ၼမ်ႉၸႂ် လွင်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇမီးသမ်ႇမႃႇၵႃရဝ ၶွင်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၽႃႇသႃႇႁဝ်းယဝ်ႉ။

SSBU Logo

တၢင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းတႃႇတေ ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ  ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃမိ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဢွၼ်တၢင်း တေဢၢၼ်းပိုတ်ႇသွၼ် ၸၼ်ႉဢႅမ်ႇဢေႇ (ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႉၸၼ်ႇမႁႃႇ) ၊ တေသွၼ်ပၼ်ပၢႆး    ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ  ၽၢႆႇၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၊  တေ ဢဝ်ၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်ဢွၵ်ႉသၾိူတ်ႉ မိူင်းဢင်းၵိတ်း၊ ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ လမ်းတူၺ်းၶၢဝ်ႇ

ဝဵပ်ႉသႆႉၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး http://ssbu-ssbu.org                                                                                                ၽဵတ်ႉပုၵ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်သမ်ႉ https://www.facebook.com/shanstate.buddhistuniversity/?fref=photo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

95 − = 89