ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးတူဝ် ၵႂႃႇတၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင်ၵွင်းမူးထၢတ်ႈ တီႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း

ဝၢၼ်ႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ-6 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင် ၵွင်းမူးထၢတ်ႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼရေးသဝရႃၼုသွၼ်၊ ပွႆးၵေႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 10-ပီႊတဵမ် လႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢမ်ပွႆးသေ လႆႈၽိတ်ႈပၢင်းထိုင် ၶူးဝႃးသိၼ်ထမ်း ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူင်းၽူင်း ႁႂ်ႈလႆႈယေႃးတူဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်တၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင် ၵွင်းမူးထၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 March 2017 တေႃႇထိုင် 03 April 2017 ပီႊတႆး 2111-ၼီႈ၊ လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 4-ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 7-ဝၼ်း တင်းႁိုင် 4-ဝၼ်းသေ ၶူးဝႃးသိၼ်ထမ်း ပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးတူဝ် ၵႂႃႇတၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင်ၵွင်းမူးထၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၽိတ်ႈပၢင်း ၸုမ်းပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းထီႉ 09 March 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ လႄႈ  တေမီးပႃးပၢင်ထွမ်ႇထမ်းတြႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ပွႆးထမ်း လႄႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ လႆႈမႅတ်ႈတႃႇလူႇၶၢမ်ႇဝႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉသူႇရႃႇ(လဝ်ႈ) ယႃႈမဝ်းမိင်း လႄႈ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၵူႈၸိူဝ်း ဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ် ဢသၢၵ်ႈလွတ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တေမီးတီႈၸႃႇၵလဵင်ႉလူ ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢတ်ႇၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ၼႆသေ သင်ဝႃႈမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈၸမ်ၵႆ ၶႂ်ႈဢဝ်ၵုသူဝ်ႇ ၸႃႇၵလဵင်ႉလူ ပီႈၼွင်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ လူၺ်ႈတၢင်းၵိၼ်ဢသၢၵ်ႈလွတ်ႈ ၼႆၵေႃႈ တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ပၼ်သၢႆမၢႆဝႆႉလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵွင်းမုင်ႈမိူင်းၼႆႉ မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး တေႃႇၼႃႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ဝႆႉသေ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ဝိၸိတ်ႉတ (ၵျွင်းၵၢင်၊ ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢွၵ်ႇမျႃႉ (RCSS/SSA)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် တႃႉတိုၵ်းမိူင်း (သဵင်ႈၵၢမ်ႇ)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း တပလွႆး (WNO/WNA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် တႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 March 2007 သေ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇလႆႈသိပ်းပီႊတဵမ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 March 2017 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးမီးၼၼ်ႉ-

ဝၼ်းထီႉ 28-29 March 2017 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 1-3 ဝၼ်း) = လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းပႃႇလိၸဝ်ႈ

ဝၼ်းထီႉ 31 March 2017 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 4-ဝၼ်း) = ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30-မူင်း ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး၊ ယၢမ်း 10:00-မူင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈတူၼ်ႈၽပႃႇ၊ ယၢမ်း 11:00-မူင်း ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လဵင်ႉလူၸႃႇၵပီႈၼွင်ႉမႃးပွႆး

ဝၼ်းထီႉ 1-2 April 2017 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 5-6 ဝၼ်း) = တုင်းထွမ်ႇတြႃး ထမ်ႇမတေႇသၼႃႇ

ဝၼ်းထီႉ 03 April 2017 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 7-ဝၼ်း) = ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:09-မူင်း တၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင်ၵွင်းမူးထၢတ်ႈ လႄႈ ၵျွင်းၸိတ်ႉတသုၶ ဢွင်ႇမၵလႃႇ၊ ယၢမ်း 11:00-မူင်း ၵၢပ်ႈသွၼ်းသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လဵင်ႉလူၸႃႇၵ ပီႈၼွင်ႉမႃးပွႆး၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၽီ၊ သၢင်၊ သတ်း၊ ၵူၼ်း၊ ဝူၺ်ႇၼေႇယသတ်ႉတတႃႇ သေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆတင်းသဵင်ႈ ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉၵုသူဝ်ႇၸွမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၵႂႃႇႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇ ႁူမ်ႈဢဝ်ၵုသူဝ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ပုၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈဢဝ်ၵုသူဝ်ႇ လဵင်ႉလူ တီႈၵၢတ်ႇၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ပၼ်သၢႆမၢႆဝႆႉ လႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်း(ထႆး) တႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်းပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး- 08-36558654, 09-46284989, 09-57066062, 08-15682367

Credit by တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Leave a Reply

Your email address will not be published.

− 1 = 5