ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး

ဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ၾဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃရီႇ 2016 ၶူးဝႃႈပေႃႈသိၼ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႈ မိူင်းၽူင်း ၸဝ်ႈၽူႈထွတ်ႈမျၢတ်ႈ မီးသိလ် သမႃႇထိ ၽႃႇဝၼႃႇမၼ်ႈၵိုမ်း  လႆႈယေႃးၶိင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး  မီးတၵ်ႈၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈၸမ်တီႈၵႆ  ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၼိမၼ်ႇတၼ ပၢင်းဢဝ်ၶူးဝႃးပေႃႈ ၶဝ်ႈထိုင် ဢွင်ႈတီႈပၢင်ပွႆး တီးၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

21

လိူဝ်သေၼၼ်ႉၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ထမ်ႇမသႃႇမိ       ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃး ၼမ်ႇလၼ်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၵၼ်ႇထမႃႇလႃႇ တိပိတၵသယႃႇတေႃႇ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆတူၼ်  လႆႈဢွၵ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈၶူးဝႃးပေႃသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၸွမ်း ၊ ဢိင်ၼိူဝ်တိူဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႈ  လႆႈၶဝ်ႈၵႃႇရဝဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်မုၼိၼ်ႇတ ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ႁူဝ်ပဝ်ႈ လူင် ငဝ်ႈငုၼ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈတႆးၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ၊

Kuva

Leave a Reply

Your email address will not be published.

54 − 52 =