သႃႇသၼႃႇလႄႈၵၢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈထႆးယၢမ်းလဵဝ်

ၵူၼ်းၸၢဝ်းထႆးၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 90 ပိူဝ်းသႅၼ်ႉ  သႃႇသၼႃႇတၢင်ႇဢၼ် မီး 10 ၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ် ဢိသ်လၢမ်ႇ 6 ပိူဝ်းသႅၼ်ႉ  ၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ 3  ပိူဝ်းသႅၼ်ႉ သႃႇသၼႃႇတၢင်ႇဢၼ် သမ်ႉ မီးမွၵ်ႇ 2 ပိူဝ်းသႅၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ မိူင်းထႆး ၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ မိူင်းပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ၼႆယူႇ။ 

ၼႃႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈထႆး ယၢမ်းလဵဝ်

ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇသင်ႇၶၸိုင်ႈထႆး ၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ     ဢမ်ႇယူႇပႃႈတႂ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶွင်မူႇၸုမ်းလႂ်  ႁွင်ႈၵၢၼ်   လုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယူႇပႃႈတႂ်ႈ မူႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႁႃႇထေႇရသမႃးၶူမ်း  မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈမၢႆလူင် မူႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႁႃႇထေႇရသမႃးၶူမ်း လႄႈ ႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈၶဝ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ ၊  ပေႃးတေမႃးၸႅၵ်ႇၼႄလွင်ႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈသင်ႇၶထႆး ၶဝ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သုင်သုတ်း ပဵၼ်မူႇၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႁႃႇထေႇရသမႃးၶူမ်း  ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၵိူင်းထမ်ႇမယုတ်း လႄႈၵိူင်းမႁႃႇၼိၵႃႇယ     တင်းမူတ်း မီးတႃႇ 20 တူၼ် ၼႂ်းၵႃႈ 20 တူၼ်ၼႆႉ  ယူႇပႃႈတႂ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶွင် ၸဝ်ႈသင်ႇၶရေႃႇၸႃႇ ဢမ်ႇၼၼ်ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶၼႃႇယၵလူင် ၊  ပႃႈတႂ်ႈၵၢၼ် ဢုပ်ႉ    ပိူင်ႇၼႆႉမီး  ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈဢုပ်ႇပိူင်ႇၵွၼ်ၼိူဝ် မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈပွတ်းၼိူဝ်တင်းမူတ်း ၊ ၵွၼ်ၵၢင် မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင်  သင်ႇၶၸဝ်ႈပွတ်းၵၢင်တင်းမူတ်း ၊   ၵွၼ်ဢွၵ်ႇၸဵင်ႇၼိူဝ် မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင်     သင်ႇၶၸဝ်ႈပွတ်းဢွၵ်ႇၸဵင်ႇၼိူဝ်တင်းမူတ်း၊  ၵွၼ်တႂ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ၵွၼ်ၸၢၼ်း မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း ပူၵ်းပွင် ယူႇဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း၊ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉသမ်ႉမီးထႅင်ႈ ၸဝ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇပွတ်းတွၼ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 18 တူၼ် မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈပွတ်းတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း၊   ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉသမ်ႉမီးထႅင်ႈ ၸဝ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈတွၼ်ႈတင်းမူတ်း မီး 77 တူၼ် ၊  မီးထႅင်ႈ ၸဝ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်း  ၸဝ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇဢိူင်ႇ  ၸင်ႇၵွႆႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽၢႆႇၵိူင်းထမ်ႇမယုတ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးၼမ် ၸဝ်ႈဢုပ်ႇပိူင်ႇမီးၵွၼ်ၵၢင် ပႃးလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

t3

ပေႃးတူၺ်းဢဝ်လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇသင်ႇၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ လႆႈဝႃႈၶႅပ်ႇလႅပ်ႈလီတႄႉယဝ်ႉ၊  ဝႃႈၼၼ်သေတၵေႃႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ  ၵႆႉၵႆႉမီးၶၢဝ်ႇဢမ်ႇလီၸဝ်ႈသင်ႇၶၶဝ် ဢွၵ်ႇမႃးၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်ႇယူႇ ၊  ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈႁႂ်ႈပိူင် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းသင်ႇၽၸဝ်ႈၼႆႉ ၶႅပ်ႉလႅပ်ႈလီလိူဝ်သေၼႆႉၼႆ ၊  သင်ႇၶၸဝ်ႈမၢင်တူၼ် လႆႈဢွၼ်ဢဝ်တၵ်ႈၵႃႇဢွၵ်ႇမႃး ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉႁႂ်ႈ ၶိုၼ်းမႄးထတ်း လႄႈယႃႉပႅတ်ႈလွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း မူႇၸုမ်းမႁႃႇထေႇရသမႃးၶူမ်း ႁႂ်ႈယိပ်းၵမ်ၸွမ်းဝိၼယႃႉ ၽြႃးပဵၼ် ၸဝ်ႈသေ ၽွင်းငမ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆၵေႃႈမီး။

ငိူၼ်ႈငဝ်ႈဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလႄႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သင်ႇၶ

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းပၼ်ႁႃ သင်ႇၶထႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ  တၵ်းလႆႈတူၺ်းငိူၼ်ႈငဝ်ႈပၼ်ႁႃမၼ်း၊    ဝၢႆးသေၸဝ်ႈ သင်ႇၶရႃၸႃႇ ဝတ်ႉဝေႃးဝွၼ်းၼိဝဵသ်ႉ  ဢၼ်ပဵၼ်ၵိူင်းထမ်ႇမယုတ်ႉ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24 လိူၼ် ဢွၵ်ႉထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ  ပီသႃႇသၼႃႇ  2556  ဢႃႇယုၸဝ်ႈထူၼ်ႈထိုင်  100 ပၢၵ်ႇပီတဵမ်  ၼၼ်ႉသေ   ။     ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၸဝ်ႈသင်ႇၶရႃႇၸႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် သင်ႇၶၼႃႇယၵၵေႃႈ   တေလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီယဝ်ႉၼႆလႄႈ  တၵ်းလႆႈႁႃၸဝ်ႈသြႃႇတေႃႇလူင်ပႃးဢၼ်မီးၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ ဝႃႇတေႃႇ ယႂ်ႇ တႃႇယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈတၢင်ႇတၼ်းႁဵင်းၸဝ်ႈသင်ႇၶရႃႇၸႃႇ တူၼ်မႂ်ႇၼႆယဝ်ႉ၊  ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ဢၼ်ၵိုင်ႇဢၢပ်ႈ ၶဝ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၼႆႉ   ပဵၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် မႁႃႇထေႇရ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ      ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သူမ်ၻဵတ်ႇၽရႃႉမႁႃႇရၸ်ႉၸမင်ႇၵႃႇလႃႇၸၢရ်  ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉပၢၵ်ႇၼမ်ႉ   ၵိူင်ႇထိူၵ်ႈၼႆလႄႈ     ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် မူႇၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် မႁႃႇထေႇရ    သမႃးၶူမ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ၸၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ လႆႈမီးပၢင်ၵုမ် ၽိသဵတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉႁွင်း တၢင်းႁၼ်ထိုင်မူႇၸုမ်း     မႁႃႇထေႇရသမႃးၶူမ်း ဢၼ်လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  လႆႈတၢင်ႇဢဝ်ၸိုဝ်ႈ သူမ်ႇၻဵတ်ႇမႁႃႇရၸ်ႉၸမင်ႇၵႃႇလႃႇၸၢရ် တႃႇယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ်သင်ႇၶရႃႇၸႃႇ ပႃႈထူၼ်ႈ 20 ၸိုင်ႈထႆး    ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈသင်ႇ ၶၸဝ်ႈ ပီ 2015  ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမိူဝ်ႈ ပီ သႃႇသၼႃႇ 2535 ၼႆယဝ်ႉ။

t1

ဝၢႆးသေၶၢဝ်ႇၵၢၼ်ယုၵ်ႉတၢင်ႇၸဝ်ႈသင်ႇၶရႃႇၸႃႇ ၸိုင်ႈထႆးပေႃႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၵိူင်းထမ်ႇမယုတ်ႉတ ႁူမ်ႈလူၺ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း ယွၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်တေယုၵ်ႉတၢင်ႇ    ၸဝ်ႈသင်ၶရႃႇၸႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢမ်း ၼၢၸ်ႈ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢႃႇၼႃႇၶွင် မူႇၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႁႃႉထေႇရ သမႃးၶူမ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈၶဝ် ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ ။

ၵွပ်ႈသင်မီးၵူၼ်းၶတ်းႁၢမ်ႈလႄႈ ၸုၵ်းၽၢႆႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉပၢၵ်ႇၼမ်ႉ

ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈႁၼ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သူမ်ႇၻဵတ်ႇမႁႃႇရၸ်ႉၸမင်ႇၵႃႇလႃႇၸၢရ် ၼႆႉ မီးသုၼ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵိူင်းထမ်ႇမၵၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၵိူင်း မီးၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းၶဝ်ႈဝတ်ႉၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးသွၼ်ၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၸွမ်းပိူင်  သင်ႇၶမိူင်းထႆးၵႃႈႁိုဝ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶရႃႇၸႃႇ တူၼ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်လွၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ     ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႃႈ  ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉ     ၽရႃႉထမ်ႇမၵၢႆးၼႆႉ မီးၸေႇတၼႃႇ  လႅၼ် ဢဝ်တီႈလိၼ် တၵ်ႈၵႃႇၶဝ်ၼႆ  တူၵ်းထိုင်ပႃႇရႃႇၸိၵၢၼ်ႇ တၵ်းလႆႈထၢၵ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း မႃး ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉ ၽရႃႉထမ်ႇမၵၢႆးၼႆႉ  ထုၵ်ႇလုမ်းတြႃး တတ်းသိတ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈသင်ႇၶရႃႇၸႃႇ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉသေ  ၸင်ႇဢမ်ႇလႆႈထၢၵ်ႈႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်၊ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၵႃႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉပၢၵ်ႇၼမ်ႉ ပႃး ဢၼ်တေပဵၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶရႃႇၸႃႇ တူၼ်ထူၼ်ႈ 20  မီးဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ  လႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈ  ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉထမ်ႇမၵၢႆး ၼင်ႇႁၢင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈမီးတၢင်းၽိတ်းသင်မႃးၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။  ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ မူႇၸုမ်းဢမ်ႉႁၼ်လီၼိူဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၼႆႉ  ၸွႆးတြႃးဝႃႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉပၢၵ်ႇၼမ်ႉၼႆႉ  မီးလူတ်ႉၵဝ်ႇ ဢၼ်လၵ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉၼႆလႄႈ  ဢမ်ႇၵိူင်ႇထိူၵ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသင်ႇၶရႃႇၸႃႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ။

o0w52fmflc8wz2BEfNa-o

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သူမ်ႇၻဵတ်ႇမႁႃႇရၸ်ႉၸမင်ႇၵႃႇလႃႇၸၢရ်  တင်းသင်ႇၶ ဝတ်ႉထမ်ႇမၵၢႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ

ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆလႄႈ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီးၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်း သွၵ်ႈတူၺ်း ဝတ်ႉပၢၵ်ႇၼမ်ႉၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈ ႁူႉႁၼ် ပိူင်ပဵၼ်တႄႉ မၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊  ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢၼ်မူႇၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႁႃႇထေႇရ သမႃးၶူမ်း ႁႂ်ႈယုၵ်ႇတၢင်ႇၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉပၢၵ်ႇၼမ်ႉ ပဵၼ်သင်ႇၶရႃႇၸႃႇ တူၼ်ထူၼ်ႈ 20 ၼႆႉ လႆႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ် တၢင်ႇထိုင် ၸဝ်ႁေႃၶမ်းတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ်   ယွၼ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ မီးဢမုဝႆႉၼႆ   ယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉပၢၵ်ႇၼမ်ႉသမ်ႉ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ  ယွၼ်ႉဝႃႈမီးၵူၼ်းမၢင်ၸုမ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်သင်ႇၶရႃႇၸႃႇလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃးၶတ်းႁၢမ်ႈ ၊ ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၶဝ်ၶႂ်ႈဢဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၽၢႆႇ ထမ်ႇမယုတ်ႉ ဢၼ်တၼ်းႁဵင်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လဵၵ်ႉလိူဝ်သေ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉပၢၵ်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈ၊ ၽၢႆႇၵမ်ႉထႅမ် ၸဝ်ႈသြႃႇၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ  တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၊  သင်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇယိပ်းတိုဝ်းၸွမ်း မၢႆမီႈ  သင်ႇ ၶၼႆ ၸိုင်  သင်ႇၶၸဝ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉတေဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်  တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼမ်လိူဝ်သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 ၼႆယူႇ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ မူႇၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ လႆႈႁဵၵ်ႈႁွင်ႉပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး  သႂ်ႇပၼ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ဝႆႉၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်း ယိုၼ်းယၢဝ်း တင်ႈမၼ်ႈယူႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ထႆး ၵႂႃႇၸူဝ်ႈလုၵ်ႈၸူဝ်ႈလၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈမိူင်းထႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၽေးၶဵၼ်တၢင်ႇသႃႇသၼႃႇ ဢၼ်မႃးယႃႉၵဝ်း ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ ၽၢႆႇသင်ႇၶၸဝ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇတူၺ်း      ထိုင်ၵႃႈႁိုဝ် ။  ၵူၺ်းၵႃႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇတႄႉဝႃႈ  ဢၼ်မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ဝူၼ်ႉလႆႈ ယူႇ တႃႇႁဵတ်း  သၢင်ႈၸွမ်းလႆႈၼၼ်ႉတႄႉ  မီးတီႈမူႇၸုမ်းၽူႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၶဝ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

t2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

+ 84 = 89