သင်ႇၶၸဝ်ႈမိူင်းထႆး လုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်

ဝၢႆးသေသင်ႇၶၸဝ်ႈမိူင်းထႆး လုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15  လိူၼ်ၾဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 9ႉ00  တီႈဝၢင်းပုတ်ႉထမူၼ်းထူၼ်း ၸေႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းပထူမ် ၼၼ်ႉ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ  တႅဝ်းႁူမ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ လၢႆမူႇၸုမ်း ႁူမ်ႈပႃးမူႇၸုမ်း ပုတ်ႉထပရိသၢတ်ႈ 4 မိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၵႅတ်ႉၶႄပႂ်ႉပႃးပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ၸိုင်ႈထႆး၊     ၸုမ်းၽၢႆႉဝိၶျႃးၵၢၼ်ပိူဝ်ႈ  ပုတ်ႉထ သႃႇသၼႃႇ၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်မေႃးၸေႃးလေႃး ၸိုင်ႈထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၊  ပရဵၼ်းထမ်းၸိုင်ႈထႆး၊       မူႇၸုမ်းတၢင်းသၢႆၵၢင် ၊ မူႇၸုမ်းပရဵၼ်းထမ်း 9 ပယူၵ်ႇ (ၸုမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇၸၼ်ႉထမ်ႇမႃႇၸရိယ ၸိုင်ႈထႆး)၊  ႁူမ်ႈတုမ်ပရဵၼ်းထမ်း၊ မူႇၸုမ်းပၢပ်ႉထွၵ်ႈပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ၸိုင်ႈထႆး၊  ၼႅင်ႈၵၢၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊  လႆႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇႁေႉၵင်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လူမ်ႉလၢင်ႉ ယႃႇၵဝ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇပိူင်ႇသင်ႇၶ ၸိုင်ႈထႆး၊    တေႇဢဝ်ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ  သင်ႇၶၸဝ်ႈႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၵ်ႈၵႃႇတင်းၼမ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၽႅဝ်မႃး တမ်ႈတီႈဝၢင်းပုတ်ႉထမူၼ်းထူၼ်း ၸေႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းပထူမ်၊

t

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ဢၶႂၢင်ႉတီႈၵူၼ်းမၢင်ၸုမ်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးယႃႇၵဝ်း သေႇသူၼ်း ဢမ်ႇၵိူဝ်းယမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈၼႆလွင်ႈၼိုင်ႈ  ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ တႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈတေယုၵ်ႉတၢင်ႇ    ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသင်ႇရႃႇၸႃႇ (ၸဝ်ႈၼႃႇသင်ႇၶၼႃႇယၵ လူင်ၸိုင်ႈထႆး) ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉႁႂ်ႈဢဝ် ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်း (ဢုပတေႇ) ၼႆယဝ်ႉ။

Screen Shot 2016-02-15 at 10.19.51 AM

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လႆႈတေႇၶိုၼ်ႈတႄႉတႄႉ  ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 13ႉ00 ၼႂ်းၵႃႈမူႇၸုမ်းဢၼ်မႃးႁူမ်ႈၵၼ် တင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်  ၶၢဝ်းယၢမ်း 5ႉ30 မဵတ်ႉ ၊ ပဵၼ်ၸိူင်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၵူၺ်း၊ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၵ်ႈၵႃႇသတ်ႉထႃးတင်းမူတ်း တေမီးမွၵ်ႈ 20ႇ000 (သွင်မိုၼ်ႇၵေႃႉ) ၼႆယဝ်ႉ၊  လႆႈယိၼ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝႃႈ  “ၸဵမ်ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉယဝ်ႉ  မီးသိုၵ်းၶဝ် မႃးပႂ်ႉလၵ်ႉသိုပ်ႇတူၺ်းယူႇ” ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢၼ်ပိုၼ်ၽေႈ တၢင်းၽဵတ်ႉပုၵ်ႉၶဝ်  ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈတီႈဝတ်ႉၽြႃႉထမ်ႇမၵၢႆးၼၼ်ႉ  လုၵ်ႈသိုၵ်းၶဝ် ၵႂႃႇဝႅတ်ႉဝႆႉ  ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈ ပုတ်ႉထမူၼ်းထူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

คน

ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ  ၵိူတ်ႇလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈမႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်တႄႉတေႉ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းၶဝ် မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈလဵၵ်းၼၢမ်း မႃးတမ်းၶႂၢင်တၢင်းၶဝ်ႈထႅင်ႈ၊ ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉ ၵႃးထၢင်ၽၢႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ၊  ၸင်ႇမီးသင်ႇၶၸဝ်ႈမၢင်တူၼ် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈသတ်ႈထႃးၶဝ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈၵၼ် ဢီးၵႃးသိုၵ်း လႄႈဢဝ်ႈၸိူၵ်ႈလဵၵ်းဢွၵ်ႇ လူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတင်းၼႂ်းလႆႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းသင်ၼႆယဝ်ႉ။
u

Leave a Reply

Your email address will not be published.

97 − 93 =