လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶထႆးတေ လိူၵ်ႈၵဵပ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 12

 

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 27  လိူၼ်ၽဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ  2016  လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶၸိုင်ႈထႆး  တေလိူၵ်ႈၵဵပ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ  ပွၵ်ႈၵမ်း(12)   ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း    ဢၼ်မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶ  ၸိုင်ႈထႆးလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ

Screen Shot 2016-02-25 at 10.12.45 AM

ၸဝ်ႈၶူးဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼၼ်ႉ  တင်းမူတ်းမီး 6 ၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ  ၸၼ်ႉလိၵ်ႈလၢႆး  ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ယၢမ်ႈပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇမႃးၼၼ်ႉမီးၼင်ႇၼႆၶႃႈ

Screen Shot 2016-02-25 at 10.13.07 AM

ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸဝ်ႈၶူးဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းမႃး-

  1. ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼ မိူင်းသူႈ
  2. ၸဝ်ႈၶူးၸႃႇၼိင်ႇတ ၵုၼ်ႁဵင်

Leave a Reply

Your email address will not be published.

55 − 49 =