သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆး တေမိူဝ်းၸွႆႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီ:

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸိုင်ထႆးတေမိူဝ်းၸွႆႈၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တီႈတူၼ်ႈတီး ၼႆလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆး တေမိူဝ်းၸွႆႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီ

Volunteers from Thailand, for Opening Ceremony of SSBU

Name and Birth Place

Contact Number

Date of Arrival

1

Jao Numleng, Dhammissara

26th January 2016

2

Jao Rajinda (Nam Jang)

27th January 2016

3

Jaokhu Kittisara

27th January 2016

4

Jao Nandarsara (Namlan)

28th January 2016

5

Jao Nyarninda (Lashio)

28th January 2016

6

Jao Pannasiri (Hsipaw)

28th January 2016

7

Jao Janinda (Kali)

28th January 2016

8

Jao Verocana

28th January 2016

9

Jao Caritta (Lai Kha)

09779956879, 09252780164

28th January 2016

10

Jao Khamleng, Kheminda (Kali)

28th January 2016

11

Jao Tainum Pindola (kun Heing)

28th January 2016

12

Jao Sobhana (Mong Nong)

1st February 2016

13

Jao Odippa (Mong Sart)

1st February 2016

14

Jao Nyanawbhasa

1st February 2016

15

Jao Sukha

1st February 2016

16

Jao Tejadhamma (Kehsi)

1st February 2016

17

Jao Nyanawbasa

1st February 2016

18

Jao Municara (Mong Hsu)

1st February 2016

19

Jao Revata

1st February 2016

20

Jao Uttara Kham

1st February 2016

21

Jao Vicittasara

1st February 2016

22

Jao Dhammananda

1st February 2016

23

Jao Solinda

1st February 2016

24

Jao Muninda

1st February 2016

25

Jao Candima (Hsipaw)

1st February 2016

26

Jao Suzarta (Mong Pan)

1st February 2016

27

Jao Vijjota (Nam Du)

1st February 2016

28

Jao Tejavamsa (Lang Khur)

1st February 2016

29

Jao Awbarca

1st February 2016

30

Jao Vicittasara

1st February 2016

31

Jao Vilasa

1st February 2016

32

Jao Sirimanda

1st February 2016

33

Jao Kondana

1st February 2016

34

Jao Warrinda

1st February 2016

35

Jao Warrinda (Mong Kuing)

1st February 2016

36

Jao Candasiri (Keng Tung)

1st February 2016

37

Jao Nyana (Mong Hsu)

09779956879, 09258516889

1st February 2016

38

Jao Pannasara (Pha Song)

1st February 2016

39

Jao Issara (Keng Tung)

1st February 2016

40

Jao Kosalla

1st February 2016

41

Jao Chekinda

1st February 2016

42

Jao Kittisara (Kut Khai)

1st February 2016

43

Jao Narinda (Hsipaw)

1st February 2016

44

Jao Nipuna (Mong Kao)

1st February 2016

45

Jao Kumara (Hsipaw)

1st February 2016

46

Jao Siridhamma (Mong Yai)

2nd February 2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

+ 20 = 22