ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႉတိူဝ်ႉၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ တေယေႃးၶိင်းထမ်ႇမတေႇသၼႃႇတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20-2-2016   ၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်းတေႃႇထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈထႆး မီးၸဝ်ႈၶူးၵိတ်ႉတသႃႇရ ၽိပႃႇလ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ (Ph.D.) ၸၼ်ႉၸွမ် သင်ႇၶမႁႃႇမူင်းၵုတ်ႇ၊      ၸဝ်ႈၶူးတေဝိၼ်ႇတႃႇၽိပႃလ     လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ (Ph.D.) ၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူလ်း  ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသႃႇမိ ႁူဝ်ပဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈထႆး  

Read more

ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်တေႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃ လိၵ်ႈတႆးၵမ်းတီႈ40

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃ လိၵ်ႈတႆးၵမ်းတီႈ40 ယွင်ႈယေႃးဢူမုၼ်းငဝ်းၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း  ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸေႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26-28 လိူၼ်ၽဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ ပီ 2016 ပီသႃႇသၼႃႇ 2559 ဢွင်ႈတီႈၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၵၢင်ၶူင်ႇဝတ်ႉမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် မူႇတီႈ 7 ၼႆယဝ်ႉ။

Read more

Opening The Shan State Buddhist University

ဝၼ်းထိ 7-2-2016 ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆးႁဝ်းလႄႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆး လႆႈတေႃႇသူႈတိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်း  ဝၢၼ်ႈမိူင်း တီႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶႂၢၵ်ႈမိူင်းၶဝ်သေ  လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် တႃႇတေႇတင်ႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်

Read more

ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး

ဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ၾဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃရီႇ 2016 ၶူးဝႃႈပေႃႈသိၼ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႈ မိူင်းၽူင်း ၸဝ်ႈၽူႈထွတ်ႈမျၢတ်ႈ မီးသိလ် သမႃႇထိ ၽႃႇဝၼႃႇမၼ်ႈၵိုမ်း  လႆႈယေႃးၶိင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး  မီးတၵ်ႈၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈၸမ်တီႈၵႆ  ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း

Read more

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶမိူင်းထႆးမႃးၽႅဝ်တီႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ

ၽရႃႉၽူမ်းၿၼ်းၻိတ်ႇ  ဝတ်ႉပယူးရဝူင်းသႃဝၢသ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်  မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း   ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶမိူင်းထႆးလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၼရိၼ်တ သႅင်ႁိူင်း ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ်လုမ်း ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ     ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်   ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ  ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁၢႆးႁူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သႅမ်ႇမၼိူဝ်ႇလႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး  ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ထမ်ႇမသႃႇမိ  ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆဢေႃႈ။

Read more
1 6 7 8 9