ပီႈၼွင်ႉတႆး ဝဵင်းမႂ်ႇ မိူင်းၶၢင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၸွမ်းၾိင်ႈထုင်းတႆး

ဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၽွင်းလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (ပီတႆး 2111) ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈတီႈတီႈ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ။

Read more

ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးတူဝ် ၵႂႃႇတၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင်ၵွင်းမူးထၢတ်ႈ တီႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း

ဝၢၼ်ႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ-6 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင် ၵွင်းမူးထၢတ်ႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼရေးသဝရႃၼုသွၼ်၊ ပွႆးၵေႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 10-ပီႊတဵမ် လႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်း

Read more

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ မိူင်းဢသ်ႇသမ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် လူင်သုၶမိၼ်ႇတ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19-2-2016 ပီႈၼွင်ႉတႆးၽႃၵႄး မိူင်းဢသ်ႉသမ်ႊ  ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီယႃး၊ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉလွင်းမွၵ်ႇယႃႈၶဝ်ႈတႅၵ်ႇ  ပွင်ပဵၼ်ပတိသၼ်ႇထႃႇရ ၵၢၼ်တွၼ်ႈႁပ်ႉၸဝ်ႈၶူးလူင် သုၶမိၼ်ႇတ (ၸဝ်ႈသုၶမ်း) ၵမ်ႇမထႃၼႃၸရိယ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် မျႅၼ်ႇမႃႇ ၊

Read more
1 2 3