တေဢၢၼ်းဢဝ် ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၸႃး ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈပရိတ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾ

ၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင် ၽရႃႉပရမ်ႇမႃႇၿၼ်ႇတိတ ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉ ပယူးရဝူင်းသႃဝၢသ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶၸိုင်ႈထႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်းရႃႇၸႃႇဝိတယႃးလၺ်း(မေႃးၸေႃးလေႃး) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်သမႃးၶူမ်းသၽႃးႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းဝိသႃၶပူးၸႃးဝၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾ  ၼႂ်းထႃႇၼ မူႇၸုမ်းတီႈၽိုၵ်းသႃၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး  ႁူမ်ႈတုမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ 

Read more

ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်တေႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃ လိၵ်ႈတႆးၵမ်းတီႈ40

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃ လိၵ်ႈတႆးၵမ်းတီႈ40 ယွင်ႈယေႃးဢူမုၼ်းငဝ်းၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း  ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸေႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26-28 လိူၼ်ၽဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ ပီ 2016 ပီသႃႇသၼႃႇ 2559 ဢွင်ႈတီႈၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၵၢင်ၶူင်ႇဝတ်ႉမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် မူႇတီႈ 7 ၼႆယဝ်ႉ။

Read more
1 2 3