ပီႈၼွင်ႉတႆး ဝဵင်းမႂ်ႇ မိူင်းၶၢင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၸွမ်းၾိင်ႈထုင်းတႆး

ဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၽွင်းလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (ပီတႆး 2111) ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈတီႈတီႈ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ။

ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးတူဝ် ၵႂႃႇတၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင်ၵွင်းမူးထၢတ်ႈ တီႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း

ဝၢၼ်ႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ-6 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇၸွင်ႈၸွမ်သႅင် ၵွင်းမူးထၢတ်ႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼရေးသဝရႃၼုသွၼ်၊ ပွႆးၵေႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 10-ပီႊတဵမ် လႄႈ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၵျွင်း

The Blessing Ceremony by the Venerable Phra Khruba Boonchum Nyanasamvaro (a.k.a. Murng Phong Sayadaw) held this afternoon at Tingewick Hall,

The Blessing Ceremony by the Venerable Phra Khruba Boonchum Nyanasamvaro (a.k.a. Murng Phong Sayadaw) held this afternoon at Tingewick Hall, John Radcliffe Hospital, Oxford, was attended by well over 500 devotees. There was a total of 9 monks , including the Read More …