ဝၼ်းတီႈ 15-18/03/2016 ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၵမ်မထၢၼ် မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း 50 ပီ ပီၵွၼ်းၶမ်းတေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်:

Read more

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး

ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ ဢၼ်ပႃရၵူ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ထမ်းမသႃမိ ၶမ်းမၢႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တေပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 69 ပီ ။ ဝၼ်းတီႈ 07/02/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် တေပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ တီႈပွၵ်ႉၽရႃးၶၢဝ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပႃရၵူ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ထမ်းမသႃမိ ၶမ်းမၢႆ ဢွၼ်ႁူဝ် […]

Read more

သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆး တေမိူဝ်းၸွႆႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီ:

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸိုင်ထႆးတေမိူဝ်းၸွႆႈၵၢၼ် ၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တီႈတူၼ်ႈတီး ၼႆလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆး တေမိူဝ်းၸွႆႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီ

Read more