ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶမိူင်းထႆးမႃးၽႅဝ်တီႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ

ၽရႃႉၽူမ်းၿၼ်းၻိတ်ႇ  ဝတ်ႉပယူးရဝူင်းသႃဝၢသ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်  မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း   ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶမိူင်းထႆးလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၼရိၼ်တ သႅင်ႁိူင်း ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ်လုမ်း ၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ     ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်   ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ  ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁၢႆးႁူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သႅမ်ႇမၼိူဝ်ႇလႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး  ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ထမ်ႇမသႃႇမိ  ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆဢေႃႈ။

FullSizeRender 3

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး လႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 5 ၶႅၵ်ႇတီႈၸမ် တီႈၵႆ  ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး ဢဝ်တီႈလိုဝ်ႈသဝ်းၸွမ်းၼင်ႇၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ၊       ၼႂ်းဝၼ်းထိ 6 မီးပၢင်သႅမ်ႇမၼိူဝ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ   ” ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းထၢၼ်ႈသုင် လႄႈလွင်ႈမုင်ႈႁၼ်” ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း Buddhism, Higher Education and Vision ၸဝ်ႈပၢႆးမေႃ ဢၼ်တေမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတင်းသဵင်ႈ တေမီးတႃႇ6 ၸဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

FullSizeRender 2

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 7  ၼႆႉ  ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈပဵၼ်ဝၼ်း   ဢၼ်တေပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူ်င်းတႆး  ဝၼ်းဢၼ် ၵိုၵ်းပိုၼ်း တႃႇပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း  ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈပႃးမႄးၼၢင်းလုၵ်ႈလၢင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ     တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း မီးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်သႅမ်ႇမၼိူဝ်ႇ ၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႆႈ

ဝႂ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈဢၼ်တေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

− 7 = 2