ၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

4

5

Leave a Reply

Your email address will not be published.

35 − = 30