ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး

ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ ဢၼ်ပႃရၵူ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ထမ်းမသႃမိ ၶမ်းမၢႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တေပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 69 ပီ ။

ဝၼ်းတီႈ 07/02/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် တေပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ တီႈပွၵ်ႉၽရႃးၶၢဝ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပႃရၵူ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ထမ်းမသႃမိ ၶမ်းမၢႆ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ။

Screen Shot 2016-01-20 at 8.36.51 PM
ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃသထ လင်ၵလ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ သၢင်ႈၸၼ်ႉၸွမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/2/2016 ၼၼ်ႉ တေမီး ပၢင်သႅမ်ႊမီႊၼႃႊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇတေမႃးဢုပ်ႇၶႆႈ / လၢတ်ႈ / ဢၢၼ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈတွၼ်ႈႁပ်ႉပၢင် ပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 07 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ 2016 ။
သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းသႅမ်ႊမီႊၼႃႊ ဝၼ်းတီႈ 06 ၼၼ်ႉ တေမီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း / ၼွၵ်ႈမိူင်း 6 ၸဝ်ႈ တေမႃးဢုပ်ႇၶႆႈ တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 08.00-17.00 မူင်း ။

ၼႂ်း 6 ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ 1. ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၺႃၼိသရ သီတၵူ ၸႄႈမိူင်းၸႄႈၵျႅင်း ၊ 2. ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူးရႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းထႆး ၊ 3. ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထလႄႈ ပႃလိ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ 4. ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝိၸိတ်ႉတ ထမ်မ ၊ 5. ၸဝ်ႈတူၼ်ႈၶူး ဢႃးၼီးသုၶၼ်တေႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃမူင်းၵုတ်ႇ မိူင်းထႆး ၊ 6. ပႃရၵူ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ထမ်းမသႃမိ ၶမ်းမၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။
ၼႂ်းပၢင်သႅမ်ႊမီႊၼႃႊၼႆႉ တေမီး ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၼႂ်းမိူင်း တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း၊ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင် ဝၼ်းတီႈ 7 သမ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင် ။

သင်ၶၸဝ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်တေမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းယူႊၶေႊ ၊ မိူင်းဢၾရိၵၼ်ႊ ၊ မိူင်းထႆး ၊ မိူင်းသိရိလင်းၵ ၊ မိူင်းၶႄႇလႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

university_of_buddist

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထသႃသၼႃၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 2014 လိူၼ်ဢွၵ်ႉထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထမ်းမသႃမိဢွၼ်ႁူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆးၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ တွၵ်ႇသဝ်ႁိၼ် ပၵ်းလၵ်း သဝ်ဢဵၵ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2014 ။ ၸႂ်ႉငိုၼ်း 9 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးသေ ၵေႃႈသၢင်ႈႁူင်းသွၼ်မႃး 6 လင် ယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီလႄႈတိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၼႆယဝ်ႉ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

− 3 = 5