ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 လိူၼ် ၽဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ 2016  ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶတွၵ်ႉတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ ဢွၵ်ႉသၾိူတ်ႉ  မိူင်းဢင်းၵိတ်း  ၊   ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး၊ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၊ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဵဝ်ႇယဵမ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊  

လိူဝ်သေဢဵဝ်ႇယဵမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ  မၼ်းၸဝ်ႈယင်းလႆႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃး    ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ  ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉပႃး၊  လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် မေႃသွၼ်ၶဝ်လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

sk3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

− 3 = 3