ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႉတိူဝ်ႉၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ တေယေႃးၶိင်းထမ်ႇမတေႇသၼႃႇတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20-2-2016   ၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်းတေႃႇထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈထႆး မီးၸဝ်ႈၶူးၵိတ်ႉတသႃႇရ ၽိပႃႇလ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ (Ph.D.) ၸၼ်ႉၸွမ် သင်ႇၶမႁႃႇမူင်းၵုတ်ႇ၊      ၸဝ်ႈၶူးတေဝိၼ်ႇတႃႇၽိပႃလ     လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ (Ph.D.) ၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူလ်း  ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသႃႇမိ ႁူဝ်ပဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈထႆး   ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ၶဝ်   တင်းသဵင်ႈ  40 တူၼ်  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ယေႃးၶိင်းၵႂႃႇ  ၵႃႇရဝ ၼပ်ႉယမ်ဝႆႈသႃ    ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႉတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ထမ်ႇမသႃႇမိ ဝၢႆးသေမၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈမိူဝ်းပွင်ၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈမျႅၼ်ႇမႃႇ      ပွၵ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်းတီႈမိူင်းၵုင်းထဵပ်ႈ  တွၼ်ႈတႃႇသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း  မိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ၊     ဢွင်ႈတီႈ ႁိူၼ်း    မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ဝိၽႃးသီႇရီႇ ၽရၢမ်းၵဝ်ႈ လႆႈ  ႁူႉ ၸွမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်ႉတိသႃႇလၽိပႃႇလ လႆႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်  Webmaster ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶမိူင်းတႆး ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

sk1

ပုၼ်ႈတႃႇၶပ်.မၢႆ ၼႃႈၵၢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႉတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ထမ်ႇမသႃႇမိ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 21-2-2016 သမ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၼ်းၸဝ်ႈတေယေႃးၶိင်းၵႂႃႇ ၵႃႇရဝဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်မႁႃႇထေႇရ  သူမ်ႇၻဵတ်ႉၽရႃႉဝၼ်ႉၼရတ်း ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉ ၿေႃးဝွၼ်းၼိဝဵသ်ႉ ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႁႃႇထေႇရသမႃးၶူမ်း သင်ႇၶၸိုင်ႈထႆး၊         ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ၵိူင်း ထမ်ႇမယုတ်ႉတၼိၵႃႇယ  ၸိုင်ႈထႆး။

sk2

ပေႃးထိုင်မႃးဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင်တေယေႃးၶိင်းၵႂႃႇတေႇသၼႃႇတြႃး ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆးသႃႇထုပၻိတ်ႉ မၢႆတၢင်းၶဝ်ႈ 44/1 ၶဵတ်ႇယၢၼ်းၼႃးဝႃး မိူင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး၊  လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ  ‘‘မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉတင်းၼမ် တင်းလၢႆတေၵႂႃႇဝတ်ႉမႂ်ႇ တႃႇထွမ်ႇထမ်ႇမ  ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ တေမႃးႁေႃးၼႆၶႃႈဝႃႇ”  ၼၢင်းသႅင်ႁွမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ရၢမ်းၶမ်းႁႅင်  ၶၼႃႉပၢႆးသၢႆႊ ၽၢႆႇပၢႆးယူတ်းယႃလၢႆးပိူင်ထႆး ပီၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပုၼ်ႈတႃႇၶပ်ႉမၢႆပၢင်တြႃးတူၺ်းဢဝ်တီႈၼႆႈတႃႉ-

Screen Shot 2016-02-20 at 4.23.26 PM

ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႂ်းၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ= Tai Sangha Stutents MCU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

63 + = 67