ၸဝ်ႈတိုၼ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶ မိူင်းၶေႇ တေယေႃးၶိင်း မႃးဢႅဝ်ႇ ၵုင်းထဵပ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 09 – 3 -2016  ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၸဝ်ႈတိုၼ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶ မိူင်းၶေႇ   တေယေႃးၶိင်း မႃးဢႅဝ်ႇ ၵုင်းထဵပ်ႈ၊ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႈသႃ  ဢွင်ႈတီႈလမ်ႇလွင်ႈ ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၽၢႆႇပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ၸိုင်ႈထႆး   မိူၼ်ၼင်ႇဝတ်ႉၽြႃးသႅင်ၶဵဝ်  ဢၼ်ပဵၼ်  ဝတ်ႉၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း လႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶုၼ်ၶဝ် ၵႆႉမႃးႁဵတ်းတႃႇၼ တၢင်းလီ တႃႇသေႇ ၊ ပဵၼ်ဝတ်ႉ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ သေပဵၼ်ဝတ်ႉ ဢၼ် ၵူၼ်းတွင်ႈတႅဝ်း       ၶဝ်ၵႆႉမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလႄႈပဵၼ်တီႈ   ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၼမ် မီးယူႇၵၢင်ဝဵင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ   ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊   လိူဝ်သေၼၼ်ႉသမ်ႉ  ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းႁူမ်ႈလူၺ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်း တေၵႂႃႇယဵမ်ႈဝဵင်းလူင်ၵဝ်ႇဢယုၵ်ႉထယ  ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၶုၼ်းႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ယၢမ်ႈမႃးတိုၵ်းပႄႉလႄႈ     ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ ဝဵင်းၼႆႉသေ     ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်မိူင်းလူင် ဢၼ်ႁၢမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ   ယၢမ်းလဵဝ်  ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလႄႈၸုမ်းၸိူဝ်း   တေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုးလႃးလူင်းၵွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ ။

sao3

ၸဝ်ႈၶူးလူင်း တိုၼ်းတႆးႁူမ်ႈလူႇငိုၼ်း တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸၼ်ႉၸွမ် တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈၶူးလူင်ထမ်ႇမသႃႇမိ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13-3-2016  ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00-14:00 မူင်း သမ်ႉ  ၸဝ်ႈၶူးလူင် တေမႃးထမ်ႇမတေႇသၼႃႇ ဢၼ်လႆႈပၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈဝႆႉဝႃႈ “လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် ”   လႄႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵပ်းသိုပ်ႇ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈသင်ၶတႆးလႄႈ  ပီႈၼွင်ႉတႆး  ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ)  ၼႆယဝ်ႉ ။

ဝၼ်းတီႈ 14- 3- 2016 ၵၢင်ၼႂ်သမ်ႉ  တေလုၵ်ႉမိူင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၵဵင်းႁၢႆး  မီႈၼႃႈၵၢၼ်တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 ။  ပေႃးဝၼ်းတီႈ 16 သမ်ႉ တေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လုၵ်ႉၵဵင်းႁၢႆးမႃး ၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်သေ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ  တႆးတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 – 4 – 2016။

sao2

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၸဝ်ႈတိုၼ်းတႆးၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ် လီယိူင်ႈၸွမ်းပိူင်ယူႇသဝ်း လႄႈလွၵ်းလၢႆးတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းလၢႆလွင်ႈ  မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၽၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပႄႇ  မီးၼမ်ႉၸႂ် မေႃတူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ   မီးၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၊  မေႃႁၵ်ႉသႃ ထိင်းသိမ်းၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်း ၊   မေႃၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵူၼ်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ   တေလႆႈ  ႁၼ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်း လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းလၢႆပွၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ၵုမ်လိၵ်ႈလူင် တႃႈၵုင်ႈ လၢႆးၶႃႈလႃႈသဵဝ်ႈ၊  ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ဢၼ်ၸဝ်ၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 -2-2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ    ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းလႆႈမႃးႁူမ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်  ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈႁႅင်း   ဝေႇယႃႇဝၸ်ႉၸ   ၵူႈလွင်ႈ    လွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Leave a Reply

Your email address will not be published.

+ 18 = 19