ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ မိူင်းဢသ်ႇသမ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် လူင်သုၶမိၼ်ႇတ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19-2-2016 ပီႈၼွင်ႉတႆးၽႃၵႄး မိူင်းဢသ်ႉသမ်ႊ  ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီယႃး၊ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉလွင်းမွၵ်ႇယႃႈၶဝ်ႈတႅၵ်ႇ  ပွင်ပဵၼ်ပတိသၼ်ႇထႃႇရ ၵၢၼ်တွၼ်ႈႁပ်ႉၸဝ်ႈၶူးလူင် သုၶမိၼ်ႇတ (ၸဝ်ႈသုၶမ်း) ၵမ်ႇမထႃၼႃၸရိယ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် မျႅၼ်ႇမႃႇ ၊

skk3

ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်း တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၼႄၵမ်ႇမထၢၼ်း ႁေႃးတြႃးပွၼ်ႈသွၼ်ပၼ်သတ်ႈထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးၽႃၵႄး  ၼႂ်းမိူင်းဢသ်ႉသမ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတိယႃး၊ မီးယေႃးၵီႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼင်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

skk4

မိူင်းဢသ်ႉသမ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်တင်ႈယူႇတၢင်းၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇၸဵင်ႇၼိူဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတိယ၊ မိူင်းလူင်ႁွင်ႉဝႃႈ မိူင်းထိသပုရ  ယူႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ၶွင် မိူင်းၶူးဝႃးႁႃႇတီႇ ယူႇပွတ်းတႂ်ႈလွႆႁိမဝၼ်ႇတႃႇ ၼႆယဝ်ႉ၊ မိူင်းဢသ်ႉသမ်ႊ ၼႆႉ မီးမႄႈၼမ်ႉဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ မႄႈၼမ်ႉပရမ်ႇမႃႇပုတ်ႉတ မႄႈၼမ်ႉပႃးႁၵ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈၽိုၼ်လိၼ်တင်းမူတ်း မီး 78ႇ438 ၵိလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ  ယႂ်ႇပဵင်းၵၼ်တၢင်းမိူင်းဢၢႆႇယလႅၼ်ႇတ် လႄႈ  မိူင်း ဢွသ်ႉတေရီးယႃး ၼႆယဝ်ႉ။

skk1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

62 − 55 =