သင်ႇၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ တႃႇတၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း 5 ၶေႃႈ

ဝၢႆးသေသင်ႇၶၸဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈမီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “သင်ႇၶမတိ” ပုၼ်ႈတႃႇတၢင်ႇထိုင်ၸူးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵႂုႇၵမ်းလဵဝ် မီး 5 ၶေႃႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ-

1ႉ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ယႃႇမႃးသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်း ၼႃႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇပိူင်ႇၽၢႆႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈထွၵ်ႈပၢမ်ႉလႄႈၵမ်ႉၸွႆႈ တူၺ်းထိုင်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇပူမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈဢွၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ။

2ႉ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိပ်းတိုဝ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း ဢၼ်လီ ဢၼ်ယၢမ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ တေလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသင်  ၵဵဝ်ႇၵပ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေလႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် မူႇၸုမ်းမႁႃႇထေႇရသမႃးၶူမ်း (လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽၢႆႇသင်ႇၶဝ်ၸဝ်ႈ)  ႁႂ်ႈႁၼ်လီၸွမ်းသေၵွၼ်ႇ။

3ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး  လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင် မူႇၸုမ်းမႁႃႇထေႇရ သမႃးၶူမ်း ဢၼ်လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇပၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေယုၵ်ႇတၢင်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သူမ်ႇၻဵတ်ႉၽြႃႉမႁႃႇရၸ်ႉၸမင်ႇၵလႃႇၸၢရ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶၼႃႇယၵလူင် ၸိုင်ႈထႆး (ပဵၼ်ၽြႃႉသင်ႇၶရႃႇၸႃႇ)

4ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇပၼ်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၵိူဝ်းယမ်ဝႆႈသႃတေႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈသမ်ႇမႃႇၵႃရဝ  ယႃႇပေၶီႇၼဵၵ်း  တဵၵ်းတဵင် လူၺ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈတီႉၺွပ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃး။

5ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁႂ်ႈဢဝ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ပဵၼ်သႃသၼႃႇ ၵိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထႆး သႂ်ႇဝႆႉပၼ်ၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်း (ဢုပတေႇ)။

t3

ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ၽဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 17ႉ40 မဵတ်ႉ တီႈလုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပဝိတ်း ဝူင်းသုဝၼ်း ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ထီရၶျႆး ၼႃႇၶဝႃႇၼိၸ်း ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း လႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးတီႈလုမ်းၵမ်းလဵဝ် ၊  ဝၢႆးၼၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉႁၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇတီႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇဝႃႈ မီႈတႅဝ်းႁူမ်ႈ ၸၢဝ်ႈပုတ်ႉထ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း လႆႈမႃးႁွတ်ႈ တႃႇတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ၊ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူၼ်း သိုၵ်းၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ  မူႇၸုမ်းၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်  ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ယင်ႉၵိုတ်းသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

t4

ၽၢႆႇၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဝိၼ်းထႆး သုဝႃႈရီႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ        ” မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းၶဝ် ၸဝ်ၼႃႈတီႈယေးၶဝ် ၽူႈဢုပ်ႇပိူင်ႇၸေႈတွၼ်ႈၶဝ်  ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈ         ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၽြႃႉမေးထီးထမ်ႇမႃးၸၢရ် ဝႃႈ   ယႃႇပေၼွၼ်းၶၢင်ႉၶိုၼ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈသေ တၢင်ႇထိုင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပဝိတ်း ဝူင်းသုဝၼ်း  ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈယူႇ။

t2

ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 7ႉ05 မဵတ်ႉ  ၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်  ဢွင်ႈတီးပုတ်ႇထမူၼ်းထူၼ်း လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇသပ်းလႅင်းတေႃႇ မူႇၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈႁူမ်ႈလူၺ်ႈ သတ်ႈထႃးၶဝ်တင်းမူတ်းဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပဝိတ်း ဝူင်းသုဝၼ်း ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လႆႈႁပ်ႉၽိုၼ်လိၵ်ႈ လႄႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း  ဢၼ်မူႇၸုမ်းႁဝ်း တၢင်ႇထိုင်လီငၢမ်းယဝ်ႉ  တႃႇ 4 ၶေႃႈၼၼ်ႉတေဢၢၼ်းႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ်ႈ။

တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈ မၢႆ 5 တႄႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၵၢင်သေ တေသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ၼႆႉ ၵႂႃႇၸူး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိုင်ႈငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်းၶဝ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇႁႂ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈလူၺ်းသတ်ႉထႃးၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းသေ  လႆႈၵိုတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်  ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

Leave a Reply

Your email address will not be published.

24 − 22 =