လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၸိုင်ႈထႆး လူႇၶၢမ်ႇဝတ်ႉထုငိုၼ်းတွင်းတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၸိုင်ႈထႆး  ၸိူဝ်းလႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းမေႃ တီႈမိူင်းထႆး  မီးမဵတ်ႉတႃႇဢီးလူၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၶၢၼ်ၸႂ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း တေလူႇ   ၶၢမ်ႇ ဝတ်ႉထု ငိုၼ်း တွင်း ဢိၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်  တႃႇမိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး တီႈမိူင်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်သင်ႇၶႃႇၼုမ်ႇ မီးတၢင်းႁူႉတၢင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၽၢႆႇပႃႇလိ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇတႆးလႄႈ မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်  သမ်ႉလႆႈမႃးႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းမေႃ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် သင်ႇၶၸိုင်ႈထႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ  ၸၼ်ႉၸွမ်ရၢမ်းၶမ်းႁႅင်  ၸၼ်ႉၸွမ်သယၢမ်  ၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ရၢၸ်ၽတ်း  ယူႇသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉထႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈႁိမ်းႁွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇတၢင်ႇဝဵင်းၵေႃႈမီး ၊  တေလႆႈဝႃႈ မွၵ်ႇၵွၼ်လူင်ႇဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ လႆႈၵီႈဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇၼႄၸိူဝ်ႉၽၼ်းတႆးႁဝ်း  ၼႄပၼ် သၢႆတႃၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းယဝ်ႉ။  ဢၼ်လီဢၢမ်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းၶဝ်ၸဝ်ႈထႅင်ႈသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈပၢင် တိုၵ်းဝၢၼ်ႈႁႆး တင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃး ၸဝ်ႈၶဝ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၸၼ်ႉၸွမ် ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်  ၶိုၼ်းမိူဝ်းပိူတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း ၊ ၸွႆႈၵၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပပ်ႉတိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇတႆး-ထႆး၊      ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉသႅင်သယၢမ် ၊  ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ။

st6

သင်ဝႃႈၸဝ်ႈသတ်ႉထႃႇ ၸဝ်ႈၸေတၼႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေမဝ်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆၸိုင်  ၶႅၼ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇႁႅင်းသတ်ႉထႃႇၸေႇတႃႇၽႂ်မၼ်းသေၵမ်းၶႃႈ ၊ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈတၢင်း မူႇၸုမ်းၽူႈႁပ်ႉတၢင်းလူႇငိုၼ်းတွင်းၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ တူၺ်းဢဝ်     ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၶဝ်ၸဝ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼႆႉသေၵမ်းဢေႃႈ။

993881_936412353138569_6735620001958769871_n

st5

st2

st4

Leave a Reply

Your email address will not be published.

19 + = 23