ပၢင်ပွႆးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢိင်ႇတႃႇၸႃႇရ ဝတ်ႉမိူင်းယေႃ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ၽဵပ်ႇပိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ ပီ 2016 ၼၼ်ႉသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်ႈ သတ်ႉထႃးပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းယေႃ လႄႈ သတ်ႉထႃးတီႈၸမ်တီႈၵႆ တင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈ 1ႇ000 ၵေႃႉပၢႆ   လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢိင်ႇတႃႇၸႃႇရ    ၵမ်ႈၼမ်ႁွင်ႉၸဝ်ႈသြႃႇပီး   ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉမိူင်းယေႃ  ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7-02-2016 လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ တမ်ႈတီႈဝတ်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

IMG_1703

ၼႂ်းပၢင်ၽဝ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ   မီးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် မုၼိၼ်ႇတ ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း  သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး  လႄႈၸဝ်ႈ သြႃႇလူင် ၶဝ်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရ မၢဝ်းၶမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ၵိုၵ်းပႃးသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်တီႈၵႆ လႆႈယေႃးၶိင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ တမ်ႈတီႈသၢင်းၶႅင်း မိူင်းယေႃၼၼ်ႉ  တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ် ႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

IMG_1704

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်မုၼိၼ်ႇတ  ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ  ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇၸေႇယ မိူင်းယေႃ

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢိၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ ႁွင်ႉၸဝ်ႈသြႃႇပီးၼႆႉ ဢႃႇယူႉၸဝ်ႈလႆႈ 61 ပီ ဝႃႇသႃလႆႈ 41  လႆႈသိုပ်ႇႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉမိူင်းယေႃ ၼႆႉ ပီပွင်း 19 ပီ  ၊            ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းမေႃမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ ၸေႇတီႇၵွင်းမူး  ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင် ၼႃႈၵၢၼ်ႇ     တႃဝတ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆယဝ်ႉ  ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇၸေႇယ       မိူင်းယေႃ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် သင်ႇၶတႃႈၵုင်ႈ ၸဝ်ႈဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

IMG_1700

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

28 − = 26