တေဢၢၼ်းဢဝ် ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၸႃး ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈပရိတ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾ

ၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင် ၽရႃႉပရမ်ႇမႃႇၿၼ်ႇတိတ ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉ ပယူးရဝူင်းသႃဝၢသ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ႇၶၸိုင်ႈထႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်းရႃႇၸႃႇဝိတယႃးလၺ်း(မေႃးၸေႃးလေႃး) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်သမႃးၶူမ်းသၽႃးႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းဝိသႃၶပူးၸႃးဝၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾ  ၼႂ်းထႃႇၼ မူႇၸုမ်းတီႈၽိုၵ်းသႃၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး  ႁူမ်ႈတုမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  ဝၢႆးလင်လႆႈမီးပၢင်ၵုမ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း သမႃးၶူမ်းသၽႃးႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၸႃး လႆႈမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းဝိသႃၶပူးၸႃးၵူႈမိူင်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 13 ၼႂ်းပီ 2559 ၼႂ်းဝၼ်းထိ 22-23 လိူၼ်မေႇ ပီ 2559  ။

ပုၼ်ႈတႃႇဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ တေၸတ်းတီႈ ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်ၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်းမႁႃႇဝိတ်ႉထယႃးလၺ်း     ၸေႈဝဵင်းဝင်းၼွႆႉ  ၸေႈတွၼ်ႈ     ဢယုထယႃး  ၸိုင်ႈထႆး၊  တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇ ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၸႃးၼၼ်ႉ  တေၸတ်းတမ်ႈတီႈ  ႁူင်းႁေႃး ပၢင်ၵုမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  မိူင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၊  ၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပွၵ်ႈၼႆႉတေမီးၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉထ တၢင်တူဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ  တေၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း  ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်လႆႈသႂ်ႇဝႆႉဝႃႈ ” လွၵ်းလၢႆးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈထိုင် လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်တင်းလူၵ်ႈ ” ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႃႈပၢင်ပွႆးၶိုၵ်ႇတွၼ်းၼႆႉ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းတွၼ်ႈတႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈၵုၼ်းမုၼ် ငဝ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း ဢႃႇယုမၼ်းၸဝ်ႈ  ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ထူၼ်ႈထိုင် 84 ဝႃႇသႃႇ ၼႂ်းပီၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။   ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးမေႃလူင် ၸဝ်ႈၽရႃႇပရမ်ႇမႃႇပၼ်ႇတိတ    လႆႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ   ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းတွၼ်ႈတႃႇလုမ်ႈ ၾႃႉၼႆလႄႈ     မူႇၸုမ်ႈၽူႈပွင်ပဵၼ် ပၢင်ပွႆးဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၸႃးၼႆႉ သမ်ႉလႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ပႃးႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးတူင်ႉဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႈတုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN)  ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တေၸၢင်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵႂႃႇပၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႈတုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ၶဝ်ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႃႈ   တေဢၢၼ်းသူင်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵႂႃႇၸူး         တီႈၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႈတုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ (UN)  ႁႂ်ႈမၵ်ႈမၼ်ႈပၼ်      ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၸႃးၼႆႉ  ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈပရိတ်ႈလုမ်ႈၾ       ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉတင်းသဵင်ႈ  ယိူင်းၸူးထိုင် ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈ ပူႇၸေႃႇ ပူးၸႃး    မုၼ်သႅင်ၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆယဝ်ႉ၊         ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈ ၽိုၵ်းသႃ တွင်ႈထၢမ် ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်ႈပုတ်ႉထ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပီၼႆႉသေၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေသူင်ႇပၼ် ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႈတုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN)  ႁႂ်ႈႁၼ်လီသေ မၵ်းမၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃး။

Leave a Reply

Your email address will not be published.

+ 36 = 37